การศึกษา

posted on 02 Aug 2009 16:49 by patee-fa in dAn
  • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  • เคยศึกษาที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
  • จบการศึกษาหลักสูตรซาวนด์เอนจิเนียร์ (Sound Engineer) ที่ สถาบัน SAE Institute Bangkok,Thailand
  • Comment

    Comment:

    Tweet